Regulamin

Strona główna / Regulamin

Regulamin


serwisu www.beatarybak.com 

 

1.Definicje

 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Usługodawca – Beata Rybak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kreacja Beata Rybak (adres: ul. Jana Długosza 15/2, 05-800 Pruszków), posiadająca numer REGON: 369756870 oraz NIP: 5341426955, adres email: kontakt@beatarybak.com
1.2. Serwis – serwis oraz sklep internetowy dostępne pod adresem: www.beatarybak.com
1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowę sprzedaży z Usługodawcą.
1.4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie internetowej www.beatarybak.com/regulamin
1.6. Szkolenie online – produkt elektroniczny w postaci testu online oraz raportu udostępnianego Klientowi w wyniku wypełnienia przez Klienta testu i przesłania go do Usługodawcy.
1.7. Warsztaty – indywidualne bądź grupowe warsztaty organizowane lub współorganizowane przez Usługodawcę w sposób tradycyjny, na które za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać rezerwacji. Warsztaty mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie pełnią roli psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego.
1.8. Coaching – udostępniana za pomocą Serwisu usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi kontaktu z Usługodawcą w celu uzgodnienia terminu i zakresu indywidualnej sesji coachingowej. 
1.9. Akcesoria – towary związane z coachingiem, których zakupu Klient może dokonać za pomocą Serwisu.
1.10. Produkty – towarowy i usługi, których zakupu Klient może dokonać za pomocą Serwisu, w tym Szkolenie online, Warsztaty i Akcesoria. 
1.11. Zamówienie – złożenie przez Klienta w Serwisie oferty zakupu dotyczącej Szkolenia online, Warsztatów lub Akcesoriów.
1.12. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego Usługodawcy przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem i wysyłana do nich przez Usługodawcę, za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.13. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.
1.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
1.15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
1.16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).  

2. Postanowienia ogólne

 
2.1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w Serwisie, a także prawa i obowiązki stron tych umów.
2.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną (za pośrednictwem Serwisu) następujące usługi:
 • 2.3.1. pozyskiwania informacji o Produktach;
 • 2.3.2. składania Zamówień;
 • 2.3.3. zawierania umów sprzedaży Szkoleń online;
 • 2.3.4. zawierania umów sprzedaży Akcesoriów;
 • 2.3.5. zawierania umów o udział w Warsztatach;
 • 2.3.6. zapisu na indywidualną sesję coachingową;
 • 2.3.7. Newslettera;
 • 2.3.8 przeglądania witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego Urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.
2.4. Dane kontaktowe, pod którymi Klienci szybko i efektywnie mogą kontaktować się z Usługodawcą to:
 • 2.4.1. adres poczty elektronicznej: kontakt@beatarybak.com;
 • 2.4.2. telefon: [728 353 149_] (od [9:00_] do [18:00_], za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od [_] do [_]);
 • 2.4.3. adres: ul. Jana Długosza 15/2, 05-800 Pruszków.
2.5. Usługodawca kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu Newslettera.
2.6. Usługodawca uprawniony jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta informacji handlowych, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Może mieć to jedynie miejsce po uprzednim wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw.
checkboxa
). 
2.7. Samo korzystanie z Serwisu nie wymaga ponoszenia przez Klienta żadnych opłat.
2.8. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, system teleinformatyczny oraz Urządzenie, z którego korzysta Klient powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 • 2.8.1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
 • 2.8.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
 • 2.8.3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
 • 2.8.4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.

2.9. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – na zasadach określonych w Regulaminie.
2.10. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że:
 • 2.10.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim Urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały;
 • 2.10.2. Usługodawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Klient nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
2.11. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.
2.12. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Usługodawcy i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.
2.13. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży w Serwisie, jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przez Klienta odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
2.14. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na stronie głównej Serwisu – www.beatarybak.com Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany i wydrukowany.
2.15. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
 • 2.15.1. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 • 2.15.2. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
 • 2.15.3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 • 2.15.4. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
 • 2.15.5. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 • 2.15.6. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 • 2.15.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy bądź osób trzecich;
 • 2.15.8. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
 • 2.15.9. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy lub osób trzecich;
 • 2.15.10. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających powyżej wskazane treści.
2.16. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.  

3. Zamówienia


3.1. Do złożenia Zamówienia Produktu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. 
3.2. Procedura składania Zamówienia Produktu każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Klienta przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Klient jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz poniesienia ewentualnych kosztów dostawy.
3.3. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
3.4. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta, które informuje Klienta, że jego Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
3.5. W wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, Usługodawca dostarczy Klientowi będącemu Konsumentem informacje wymagane przez Ustawę o prawach konsumenta. Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. W przypadku Akcesoriów informacje te mogą być dostarczone przez Usługodawcę również w formie papierowej łącznie z dostarczanymi Akcesoriami.
3.6. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia, czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Usługodawcy.  

4. Warsztaty


4.1. Klienci za pośrednictwem Serwisu mogą zawierać z Usługodawcą umowy o udział w Warsztatach. Osoba zawierająca umowę o udział w Warsztatach w imieniu osoby prawnej bądź jednostki niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie rezerwacji oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki lub osoby.
4.2. Dostępne za pośrednictwem Serwisu informacje na temat Warsztatów (w szczególności ich termin, miejsce, w którym mają się odbywać, temat i cena) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy o udział w Warsztatach.
4.3. Po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w pkt. 4.2., wypełnieniu odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), procedura kończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz wypełniony został prawidłowo, a także że Klient jest świadomy, iż realizacja umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy o udział w Warsztatach w myśl Kodeksu cywilnego złożoną przez Klienta.
4.4. Klient chcąc zawrzeć z Usługodawcą umowę o udział w Warsztatach wypełnia formularz, o którym mowa w pkt. 4.3. podając następujące dane:
 • 4.4.1. imię i nazwisko Klienta;
 • 4.4.2. liczba uczestników;
 • 4.4.3. imiona i nazwiska uczestników Warsztatów;
 • 4.4.4. adres pocztowy Klienta;
 • 4.4.5. adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta;
 • 4.4.6. kontaktowy numer telefonu Klienta;
 • 4.4.7. dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane podane uprzednio, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
4.5. Jeżeli realizacja umowy jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna w celu ustalenia terminu realizacji Warsztatów.
4.6. Termin i miejsce realizacji umowy o udział w Warsztatach zostanie ustalony przez Klienta i Usługodawcę w drodze korespondencji pocztą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta z chwilą ustalenia terminu i miejsca jej realizacji.
4.7. W przypadku nieustalenia terminu i miejsca realizacji Warsztatów w terminie 2 tygodni od dnia przesłania formularza, o którym mowa w 4.4., o ile Klient i Usługodawca zgodnie nie postanowią inaczej, umowę uważa się za niezawartą, a wpłacone przez klienta środki podlegają zwrotowi. Klientowi będącemu Konsumentem, w ciągu całego czasu komunikacji pomiędzy Klientem a Usługodawcą przysługuje prawo do cofnięcia oferty zawarcia umowy, w wyniku czego dokonany zostanie zwrot wpłaconych środków.
4.8. Osoby biorące udział w Warsztatach mają obowiązek:
 • 4.8.1. zachowywać się podczas Warsztatów zgodnie z zasadami współżycia społecznego, szanując innych uczestników oraz prowadzących Warsztaty;
 • 4.8.2. szanować prawa własności intelektualnej do utworów wykorzystywanych podczas Warsztatów, w szczególności osoby te oświadczają, że:
 • 4.8.2.1. nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie treści Warsztatów,
 • 4.8.2.2. akceptują, że wszelkie materiały udostępnione na Warsztatach nie mogą być zbywane ani rozpowszechniane w żadnej innej formie.
4.9. Konsument zawierający z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowę o udział w Warsztatach ma możliwość odstąpienia od niej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub w formie mailowej na adres wskazany w pkt. 2.4.1., przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Jana Długosza 15/2, 05-800 Pruszków. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Powyższe nie uchybia szczególnym postanowieniom pkt. 4.12. poniżej.
4.10. Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 4.9 powyżej nie przysługuje, jeżeli usługa została wykonana za wyraźną zgodą Konsumenta, po uzyskaniu informacji przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
4.11. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy o udział w Szkoleniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4.12. Rezygnacja z udziału w Warsztatach, w wypadku Konsumentów, po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, a w wypadku innych Klientów – po chwili zawarcia umowy o udział w Warsztatach, jest możliwa, jednak każdy przypadek będzie rozwiązywany indywidualnie po kontakcie z Usługodawcą za pośrednictwem kanałów określonych w pkt. 2.4.  

5. Szkolenia online


(usługa dostępu do testu i otrzymania raportu)


5.1. Po wyborze danego Szkolenia online i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), procedura zakupu Szkolenia online kończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient jest świadomy, iż realizacja umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5.2. Materiały składające się na Szkolenie online, w tym dane dostępowe do testu online oraz raport udostępniany Klientowi po wypełnieniu i przesłaniu testu, wysłane zostaną na adres email podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.3. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, w związku z faktem, że Szkolenie online polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą Klienta, z chwilą wyrażenia tej zgody, Klientowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o Szkolenie online w rozumieniu Kodeksu cywilnego, co nie ogranicza jego prawa do rozwiązania ww. umowy w każdym czasie oraz prawa do odstąpienia wynikającego z innych ustaw. 
5.4. Zgoda Klienta, o której mowa powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxa. W razie niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, rozpoczęcie wykonywania przez Usługodawcę umowy o Szkolenie online nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.   

6. Akcesoria


6.1. Umowa sprzedaży Akcesoriów zostaje zawarta, gdy Usługodawca poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Akcesoria przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Akcesoriów), Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty.
6.2. W przypadku braku dostępności Akcesoriów uwzględnionych w Zamówieniu Usługodawca poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Akcesoriów, Usługodawca poinformuje Klienta o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
6.3. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
6.4. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danych Akcesoriów objętych jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Klientowi przed kliknięciem przez niego w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
6.5. Konsument nabywający Akcesoria w Serwisie ma możliwość odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Akcesoriów, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy lub łącznie z przesłanymi Akcesoriami. 
6.6. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Akcesoriów Usługodawca zwróci Klientowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Akcesoriów, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób polegający na płatności przy odbiorze osobistym lub płatności za pobraniem zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
6.7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Akcesoriów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Akcesoriów Konsument zwróci Akcesoria w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Akcesoriów.
6.9. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta m.in. w odniesieniu do umów: 
 • 6.9.1. sprzedaży Akcesoriów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • 6.9.2. sprzedaży Akcesoriów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 • 6.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6.9.4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • 6.9.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 

7. Dostawa


7.1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Akcesoriów na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Usługodawca poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
7.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 8.2.1. lub 8.2.2. Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
7.3. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 8.2.3. lub 8.2.4. Regulaminu, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
7.4. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
7.5. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

8. Ceny i płatności


8.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w obowiązującej stawce). Podane w Serwisie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów ewentualnej dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy zostanie podany Klientowi przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
8.2. W zależności od wybranego Produktu do wyboru Klienta mogą pozostawać następujące sposoby zapłaty:
 • 8.2.1. przelew na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany w Serwisie;
 • 8.2.2. płatność online w systemie płatności błyskawicznych wskazane w Serwisie;
 • 8.2.3. płatność przy odbiorze osobistym pod adresem i w godzinach wskazanych przez Usługodawcę;
 • 8.2.4. płatność za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi (kurierowi) dostarczającemu zamówione Akcesoria (niedostępna przy przesyłce listowej).
8.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem metod płatności wskazanych w pkt. 8.2.1 oraz 8.2.2. powyżej dokonywane są za pośrednictwem serwisów należących do podmiotów trzecich, innych niż Usługodawca.
8.4. Na życzenie Klienta, określone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, Usługodawca po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, dostarczy Klientowi fakturę VAT drogą elektroniczną w formacie *pdf, na adres e-mail wskazany przez Klienta.  

9. Procedura zapisu na indywidualną sesję coachingową


9.1. Klient może za pośrednictwem Serwisu złożyć Usługodawcy zapytanie dotyczące przeprowadzenia indywidualnej sesji coachingowej, a w szczególności o cenę i dostępne terminy. 
9.2. Usługa indywidualnej sesji coachingowej świadczona jest po zawarciu odrębnej umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, w miejscu i czasie każdorazowo wskazanym przez Usługodawcę.   

10. Newsletter


10.1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, następuje poprzez podanie adresu e-mail Klienta, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.
10.2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
10.3. Usługodawca ma prawo do przesyłania Klientom Newslettera w terminach określonych według własnego uznania.
10.4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym e-mailu zawierającym Newsletter.
10.5. Newsletter może zawierać płatną promocję i reklamę. 
10.6. Usługa Newslettera jest bezpłatna.  

11. Odpowiedzialność wobec osób niebędących Konsumentami


11.1. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Klientów, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
11.2. Wobec osób niebędących Konsumentami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za:
 • 11.2.1. ewentualne szkody oraz utracone przez Klienta korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;
 • 11.2.2. podjęte przez Klienta działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami;
 • 11.2.3. niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na Urządzeniu Klienta niespełniającym wymagań technicznych;
 • 11.2.4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient zawarł odpowiednie umowy;
 • 11.2.5. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu lub Urządzenia przez Klienta;
 • 11.2.6. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
 • 11.2.7. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy;
 • 11.2.8. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy; 
 • 11.2.9. brak możliwości świadczenia usług przez Usługodawcę z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Usługodawca korzysta przy realizacji usług, w tym w szczególności operatorów płatności elektronicznych;
 • 11.2.10. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy.
11.3. Treść pkt 11.2 należy interpretować w ten sposób, że wobec Konsumentów Usługodawca odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw konsumenta.  

12. Tryb postępowania reklamacyjnego


12.1. Klienci mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z usług świadczonych przez Usługodawcę na adres kontakt@beatarybak.com. Reklamacje mogą być także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, na adres korespondencyjny podany w pkt. 2.3.3.
12.2. Reklamacja powinna zawierać: 
 • 12.2.1. oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
 • 12.2.2. oznaczenie Produktu oraz umowy lub funkcjonalności Serwisu, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
12.3. W przypadku braku wymaganych informacji, Usługodawca wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. 
12.4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Usługodawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
12.5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem.
12.6. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
12.7. Usługodawca odpowiada wobec Konsumentów za wady Akcesoriów na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami przepisów art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
12.8. Usługodawca nie udziela gwarancji na swoje Produkty. 
12.9. Usługodawca nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
12.10. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy dostarczone Akcesoria nie zostały uszkodzone. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze. 
12.11. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się z Usługodawcą przed dokonaniem zwrotu Akcesoriów w celu ustalenia terminu odbioru zwracanych Akcesoriów przez kuriera zamówionego na koszt Klienta przez Usługodawcę. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Usługodawcę.
12.12. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:
 • 12.12.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • 12.12.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 • 12.12.3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
12.3. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania opisanych powyżej procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
12.4. Usługodawca informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

13. Polityka Prywatności


13.1. Informacje na temat ochrony danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” zamieszczonym na głównej stronie Serwisu.  

14. Nota prawna


14.1. Serwis został przygotowany na zlecenie Usługodawcy. 
14.2. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

15. Postanowienia końcowe


15.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu.
15.2. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, chyba że inne prawo jest właściwe na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
15.3. Usługodawcę nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
15.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
15.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2023 roku.
Formularz odstąpienia od umowy